Yn arbennygu mewn dylunio pensaernïol, ymgynghori cynllunio, cadwraeth a rheoli prosiectau rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiectau yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Addysg

Mae gan Linda a Rhodri o Benseiri BABB brofiad o weithio ar brosiectau addysg, ar ôl gweithio ar:

  • 3 ysgol gynradd newydd,
  • ailwampio ysgol uwchradd i ffurfio ysgol gynradd newydd,
  • adnewyddu ystafelloedd dosbarth o fewn bloc uwchradd,
  • estyniadau ystafell ddosbarth, a
  • ffenestri newydd a gwaith arall i goleg Addysg Bellach.

Mae’r canlynol yn ddetholiad o brosiectau y mae Rhodri a Linda wedi gweithio arnynt dros y 5 mlynedd diwethaf. Ar gyfer pob prosiect disgrifir swyddogaeth pob unigolyn. Gan fod Penseiri BABB yn bractis newydd, cynhaliwyd y prosiectau hyn yn eu practis blaenorol (Acanthus Holden) a chydnabyddir hyn.

CYN YSGOL PANTYCELYN (2019-2021)

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys trosi hen ysgol uwchradd i ysgol gynradd newydd i 240 o ddisgyblion yn Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin. Camau RIBA 4 i 7 o dan gontract Dylunio ac Adeiladu. Roedd cynlluniau cam 3 wedi’u cwblhau gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Cost y prosiect tua £4.3. miliwn.

Swyddogaeth:

Linda – Cynllunydd arweiniol (Camau RIBA 4 i 7)

Rhodri – Arweinydd Manylion technegol (Camau RIBA 4 i 7)

(Tra’n gweithio i Acanthus Holden)

Cleient: Lloyd a Gravell

Dyddiad: 2019-20

Lleoliad: Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin

Cydweithio: Lloyd a Gravell, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bullock Consulting, Roger Casey Associates

 

YSGOL GORSLAS, GORSLAS, (2019-2022)

Ysgol newydd ddeulawr, wyth ystafell ddosbarth, ffrâm bren, yng Ngorslas. Dyluniwyd Cam 4 gan ddefnyddio Revit, (BIM). Fe’i comisiynwyd gan Lloyd a Gravell o dan Gontract Dylunio ac Adeiladu ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin.  Roedd cynlluniau Cam 3 wedi’u cwblhau gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae’r ysgol wedi’i chynllunio i Safonau Passivhaus ac wedi’i hinswleiddio’n uchel iawn ac mae ganddi gostau rhedeg isel iawn. Ar gyfer safonau Passivhaus roedd angen i’r ysgol gyrraedd lefel aerglos o 0.6 yn 50Pa ac mae’r adeilad wedi mynd tu hwnt i hyn yn dda. Ar ôl cyfnod heriol ar y safle oherwydd y pandemig, cwblhawyd yr ysgol yn 2022 a symudodd y plant i mewn ar ddechrau’r flwyddyn ysgol.

Swyddogaeth:

Linda  – Cynllunydd arweiniol ar gyfer Camau RIBA 4 i 6

Rhodri – Rheolwr Tîm Tasg BIM a manylion technegol

(Tra’n gweithio i Acanthus Holden)

Cleient: Lloyd a Gravell

Dyddiad: 2019-22

Lleoliad:  Gorslas, Sir Gaerfyrddin

Cydweithio: Lloyd a Gravell, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bullock Consulting, Roger Casey Associates

 

YSGOL Y CASTELL, CYDWELI, (2019-23)

Cynllunydd arweiniol ar gyfer Camau 4 -7 o ysgol gynradd newydd, ffrâm bren, dwy lawr, £7.4 miliwn yng Nghydweli. Roedd cynlluniau Cam 3 wedi’u cwblhau gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae’r ysgol yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, neuadd gymunedol a chegin dosbarthu. Mae’r ysgol wedi’i chynllunio i safonau Passivhaus a disgwylir Ardystiad Passivhaus yn fuan. Symudodd y disgyblion i’r ysgol ym mis Tachwedd 2022.

Swyddogaeth:

Linda – Cynllunydd arweiniol (Camau RIBA 4 i 7)

Rhodri – Rheolwr Tîm Tasg BIM a manylu technegol

(Tra’n gweithio i Acanthus Holden)

Cleient:  Lloyd a Gravell

Dyddiad: 2019-23

Lleoliad: Cydweli, Sir Gaerfyrddin

Cydweithio: Lloyd a Gravell, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bullock Consulting, Roger Casey Associates, Red-six.

 

YSGOL PENBRE

Mae’r prosiect hwn ar gyfer ysgol gynradd newydd ddeulawr, ffrâm bren, wyth ystafell ddosbarth, gyda gegin masnachol ym Mhenbre. Roedd cynlluniau Cam 3 wedi’u cwblhau gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae’r ysgol wedi’i chynllunio i Safonau Passivhaus ac mae ar y safle ar hyn o bryd.

Swyddogaeth:

Linda – Cynllunydd Arweiniol (Camau RIBA 4 i 5)

Rhodri – Rheolwr Tîm Tasg BIM a manylion technegol (Cyfnod RIBA 4 i 5)

(Tra’n gweithio i Acanthus Holden)

Cleient:  TRJ Construction

Dyddiad: 2019-23

Lleoliad: Penbre, Sir Gaerfyrddin

Cydweithio: TRJ Construction, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bullock Consulting, Roger Casey Associates, Warm Associates.

 

COLEG SIR BENFRO, FFENESTRI NEWYDD, (2021-23)

Roedd y prosiect hwn yn rhaglen tair blynedd o wella ac adnewyddu’r ffasad murlen a ffenestri er mwyn cyfrannu tuag at nod y Coleg o gyflawni Canllawiau Adrodd Carbon Sero Net 2030 Llywodraeth Cymru ar gyfer y Sector Cyhoeddus. Roedd y cynllun hefyd yn cynnwys gosod offer PV i doeau. Cafodd blynyddoedd 1 a 2 eu cwblhau a Cam 4 ar gyfer Blwyddyn 3 eu cwblhau gan Rhodri a Linda.

Swyddogaeth:

Linda – Cynllunydd arweiniol (Camau RIBA 2 i 5)

Rhodri – Rheolwr Tîm Tasg BIM, manylion technegol ac archwiliadau safle

(Blwyddyn 1 a 2 yn gyflawn a Cam 4 ar gyfer Blwyddyn 3)

(Tra’n gweithio i Acanthus Holden)

Cleient:  Coleg Sir Benfro

Dyddiad:  2021-23

Lleoliad:  Hwlffordd, Sir Benfro

Cydweithredwyr: WB Griffiths a’i Fab, Bullock Consulting