Yn arbennygu mewn dylunio pensaernïol, ymgynghori cynllunio, cadwraeth a rheoli prosiectau rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiectau yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Cynaliadwyedd a Thuag at Net Zero

Mae Penseiri BABB yn awyddus i hyrwyddo atebion cynaliadwy lle y gall, gan gydnabod y rhan y mae’n rhaid iddo ei chwarae nid yn unig wrth ystyried cynaliadwyedd mewn arferion busnes, ond hefyd y dylanwad y gall ei gael ar yr adeiladau y mae’n eu dylunio a’u hadnewyddu. Credwn mai dull ffabrig cyntaf yw’r ffordd fwyaf effeithiol o leihau defnydd ynni a charbon gydag adeiladau newydd. Ein barn ni yw bod un cyfle gwirioneddol dda, cost-effeithiol i gael inswleiddio da ac aerglosrwydd mewn adeilad, a bod hynny yn y gwaith cychwynnol o adeiladu. Mae Penseiri BABB yn hyrwyddo lle y gall y ffabrig ddull cyntaf, lle mae effeithlonrwydd ynni eiddo yn cael ei flaenoriaethu o’r cenhedlu, ar ddechrau’r broses ddylunio a datblygu.

Ar hyn o bryd mae Linda Jones yn Ddylunydd Passivhaus ac yn flaenorol roedd yn Asesydd Cod ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy. Mae Safon Passivhaus yn safon perfformiad trylwyr, wyddonol, ar gyfer dylunio ac adeiladu adeiladau ynni-effeithlon. Nid yw’n ymwneud â gofynion technegol dylunio effeithlon ynni yn unig, ond mae’n cynnwys:

  • Cysur
  • Effeithlonrwydd ynni, a
  • Sicrhau Ansawdd.

Dros eu gyrfaoedd diweddar mae Linda a Rhodri wedi gweithio ar bedwar prosiect Passivhaus, gyda un ohonynt wedi’i ardystio, a’r tri arall yn aros am ardystiad neu gwblhau.  Yn ychwanegol at hyn maent wedi gweithio ar dai sy’n dilyn y dull ffabrig yn gyntaf. Maent wedi gweithio ar nifer o adeiladau sydd wedi cyflawni naill ai sgoriau BREEAM da iawn neu ardderchog.

Mae’n gwneud synnwyr llwyr anelu at beidio ddefnyddio carbon mewn adeiladau newydd, a lleihau allyriadau carbon mewn prosiectau adnewyddu. Rydym hefyd yn ystyried yr economi gylchol wrth nodi deunyddiau adeiladu. Mae’r economi gylchol yn fodel o gynhyrchu a defnyddio sy’n cynnwys rhannu, prydlesu, ailddefnyddio, atgyweirio, adnewyddu ac ailgylchu deunyddiau a chynhyrchion presennol cyhyd ag y bo modd. Yn y modd hwn, mae cylch bywyd cynhyrchion yn cael ei ymestyn a chaiff gwastraff ei leihau.

Fel penseiri, rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i chwarae ein rhan i wneud ein prosiectau’n fwy cynaliadwy. Mae gennym sgiliau a phrofiad yr ydym yn eu cyflwyno i brosiectau ac rydym yn dysgu’n barhaus wrth i ni i gyd weithio allan sut i fyw mewn ffordd well ac yn fwy cynaliadwy.