Yn arbennygu mewn dylunio pensaernïol, ymgynghori cynllunio, cadwraeth a rheoli prosiectau rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiectau yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gwasanaethau

Er mwyn cynhyrchu dyluniadau sensitif, cynaliadwy o ansawdd uchel, credwn fod angen set o sgiliau sy’n ymestyn y tu hwnt i wasanaethau pensaernïol pur; felly er bod pensaernïaeth yn parhau fel ein gweithgaredd busnes craidd, mae’r practis yn defnyddio ei sgiliau mewnol eraill yn rheolaidd i ychwanegu gwerth at y gwasanaeth y mae’n ei ddarparu.

Gall Penseiri BABB ddarparu’r gwasanaethau canlynol yn fewnol:

Dylunio pensaernïol, gan gynnwys pob cam Cynllun Gwaith RIBA:

Cam 1 – Paratoi a briff

Cam 2 – Dylunio Cysyniad

Cam 3 – Cydlynu gofodol

Cam 4 – Dylunio Technegol

Cam 5 – Gweithgynhyrchu ac adeiladu

Cam 6 – Trosglwyddo

Cam 7 – Arfer

Dylunio pensaernïol dan arweiniad Pensaer

Cynlluniau Rheoliadau Adeiladu

 

Rheoli prosiectau a gweinyddu contractau

Profiad o gontractau JCT a NEC

Cadwraeth, gan gynnwys:

Ailddefnyddio sensitif adeiladau

Cyflwyno ceisiadau Adeilad Rhestredig

Asesiadau effaith treftadaeth

Cyflwyno ceisiadau dymchwel Adeiladau Rhestredig ac ardaloedd cadwraeth

Ymgynghoriaeth Cynllunio

Ceisiadau Tystysgrif Cyfreithlondeb ar gyfer defnyddiau presennol

Gwybodaeth am bolisïau cynllunio perthnasol yn ymwneud â Chynlluniau Datblygu Cenedlaethol a Lleol

Siarad yn Pwyllgorau Cynllunio

Cyflwyno ceisiadau cynllunio, Adeiladau Rhestredig, ardal gadwraeth a dymchwel

Trafod rhwymedigaethau cyfreithiol Adran 106 a chytundebau cyfraniadau datblygwyr

Darparu datganiadau dylunio a mynediad manwl ac adroddiadau cyfiawnhad cynllunio

Dyluniad Passivhaus

Manylu adeiladu Passivhaus

Dylunydd Passivhaus

Yn ogystal, mae’r practis yn aml yn gweithio gydag ymgynghorwyr / arbenigwyr eraill i ddarparu cyngor ac adroddiadau arbenigol. Mae rhai cynlluniau angen cefnogaeth o’r fath i ddangos derbynioldeb y datblygiad arfaethedig ac felly gall gweithio gyda’r arbenigwyr hyn fod yn rhan annatod o brosiect. Rydym yn gweithio’n rheolaidd gydag ymgynghorwyr eraill, gan gynnwys:

 • Arolygon Strwythurol / Peirianwyr Adeiladu
 • Meintiau Surveying / Rheolwyr Prosiect
 • Peirianwyr tân
 • Ardystwyr Passivhaus
 • Arolygon topograffig
 • Ecolegwyr / Arolygon Ystlymod
 • Arolygon Coed
 • Pensaer tirwedd
 • Dylunwyr mewnol
 • Sŵn / Asesiadau Acwstig
 • Adroddiadau Halogiad Tir / Asesiadau Risg Pyllau Glo
 • Arolygon Draenio
 • Asesiadau Priffyrdd
 • Arolygon ac adroddiadau archaeolegol